Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η ComPage δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή, αλλά και η γνώση τόσο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, όσο και της φιλοσοφίας της εφαρμογής του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της ComPage, μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών που διέπουν τη λειτουργία του στον Επιχειρησιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου της κρισιμότητας και της εμπιστευτικότητας των διακινούμενων δεδομένων, αλλά και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών της ComPage, το  Διοικητικό Συμβούλιο: 

  • Έχει δημιουργήσει θέση ειδική για Υπεύθυνο Ασφαλείας (YA) της ComPage,  ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και βελτίωση του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών και αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση.
  • Έχει λάβει υπόψη της όλες τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις της χώρας, καθώς και απαιτήσεις που απορρέουν από υπογεγραμμένες συμβάσεις με συνεργάτες, πελάτες ή και φορείς.
  • Έχει εγκρίνει και εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία καταγραφής, εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων.
  • Έχει εκπονήσει και εγκρίνει ενέργειες Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • Έχει εκπαιδεύσει όλους τους εμπλεκόμενους

Για την ComPage, η ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων δεν αποτελεί απλή κανονιστική συμμόρφωση, αλλά βασικό στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης των Εταιριών – Πελατών και Συνεργατών της και πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πλέον τμήμα της πληροφορίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ComPage

Δ. Τσιλιμίγκρας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ